Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej – Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2011-12-15.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

  • skany dokumentów nie są prawidłowo odczytywane przez programy dla osób niewidzących.
  • opublikowane pliki PDF mogą nie być prawidłowo odczytywane przez programy dla osób niewidzących.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-29.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Panasiuk, admin@mbp.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 341-60-17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Biblioteka Główna (ul. Warszawska 12a):

a) przed wejściem do budynku znajduje się łagodny podjazd na chodnik umożliwiający dojazd do Biblioteki;
b) wejście dwuskrzydłowe umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego;
c) w budynku znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych VIMEC SR. 1 typ: E 07 obejmujące swym zasięgiem wszystkie kondygnacje (wejście w Wypożyczalni), z urządzenia można korzystać w asyście pracownika Biblioteki;
d) na parterze (po lewej stronie wejścia głównego) znajduje się łazienka dla osób z niepełnosprawnością;
e) w budynku znajdują się znaki pionowe informujące o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnością, klatki schodowe oznaczone taśmą ostrzegawczą zapewniającą kontrast dla osób niedowidzących.

2. Biblioteka Barwna (ul. Warszawska 12c):

a) przed wejściem do budynku znajduje się łagodny podjazd na chodnik umożliwiający dojazd do Biblioteki;
b) wejście dwuskrzydłowe umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego;
c) w budynku znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych VIMEC SR. 1 typ: E 07 obejmujące swym zasięgiem wszystkie kondygnacje (wejście z holu głównego Biblioteki), z urządzenia można korzystać w asyście pracownika Biblioteki;
d) na parterze, po prawej stronie windy znajduje się łazienka dla osób z niepełnosprawnością;
e) w budynku znajdują się znaki pionowe informujące o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnością, klatki schodowe oznaczone taśmą ostrzegawczą zapewniającą kontrast dla osób niedowidzących.

3. Multicentrum (ul. Warszawska 12c):

a) wejście do pomieszczeń Multicentrum dla osób niepełnosprawnych możliwe jest tylko przez drzwi wejściowe do Biblioteki Barwnej.

4. Filie Miejskie:

Filia nr 1: Al. 1000-lecia 35
Filia nr 3: ul. Zygmunta Starego 10
Filia nr 6: ul. Orzechowa 34

W Filii nr 3 nie ma podjazdu. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług placówki, a mające trudności z poruszaniem się, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Do wszystkich budynków Biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Bibliotece nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe:

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej umożliwia nawigację po elementach aktywnych za pomocą klawiatury:

  • klawisz TAB zaznacza kolejny element,
  • jednoczesne użycie klawiszy TAB+SHIFT zaznacza poprzedni element,
  • klawisz ENTER przenosi do linkowanej treści.

Pierwsze użycie klawisza TAB powoduje wyświetlenie nawigacyjnego menu, zawierającego poszczególne sekcje serwisu.

Pozostałe udogodnienia

1. Biblioteka udostępnia katalog online (SOWA) dostępny z poziomu strony internetowej. Umożliwia on czytelnikom zamawiania i rezerwowanie książek z dowolnego komputera podłączonego do sieci. Udostępnione online są również katalogi bibliografii regionalnej i czasopism.

2. Bialska Biblioteka Cyfrowa - pozwala na przeglądanie z dowolnego komputera podłączonego do sieci udostępnionych w niej różnorodnych materiałów regionalnych zgromadzonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Wytworzył:
Jarosław Panasiuk
(2020-11-02)
Udostępnił:
Panasiuk Jarosław
(2020-11-02 12:20:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Panasiuk Jarosław
(2021-03-30 11:46:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki